TSP Anti-Aging Center

HEALTH CHECKUP

ตรวจสุขภาพแบบองค์รวมหาความเสี่ยงโรค

"ร่างกายมีเพียงหนึ่งเดียว จึงควรดูแลให้ดีที่สุด"

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการตรวจที่ไม่เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป...

เนื่องจากเป็นการตรวจเพื่อดูแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตและเป็นการตรวจเชิงเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดโรค

การเตรียมตัวก่อนเข้าตรวจสุขภาพ

ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไม่สบาย เป็นไข้ ท้องเสีย แนะนำให้เลื่อนนัดตรวจเพราะมีโอกาสทำให้ผลคลาดเคลื่อน + ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ เนื่องจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพของ TSP Anti-Aging Center ไม่ได้ตรวจระดับน้ำตาลหรือไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล)

โปรแกรมและขั้นตอนการตรวจ​

ราคาแพคเกจตรวจสุขภาพ 3 ขั้นตอน 5,000 บาท

LIVE BLOOD ANALYSIS

เป็นการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงใน การเกิดโรคและความเสื่่อมในระดับเซลล์เม็ดเลือด โดยวิเคราะห์จากผลของการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วผ่านหน้าจอ เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง เช่น สารโลหะหนัก ภาวะเลือดที่ผิดปกติ ฯลฯ หรือความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ระบบภูมิแพ้ ฯลฯ ในร่างกาย ซึ่งดูได้จากลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมถึงสิ่งผิดปกติในเลือด ที่สามารถบอกสุขภาพที่แท้จริง

BIO BODY SCAN

เป็นการสแกนท้ังร่างกายโดยใช้เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ไม่เป็นอันตรายและไม่รุกรานเข้าร่างกาย เพื่อดูความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆในร่างกาย และระดับความเสื่อมของอวัยวะภายในท้ัง 9 ระบบ ได้แก่

  1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  2. ระบบฮอร์โมน (ต่อมไร้ท่อ)
  3. ระบบขับถ่าย
  4. ระบบสืบพันธ์ุ
  5. ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  6. ระบบทางเดินหายใจ
  7. ระบบการย่อยอาหาร
  8. ระบบภูมิคุ้มกัน
  9. ระบบประสาทและสมอง
HUD, GUI, UI, dashboard element ui medical examination. Display set of virtual interface elements. Modern medical examination style. Body hologram. Data monitors, statistics and diagrams, infographic

DOCTOR CONSULTATION

วิเคราะห์ผลตรวจและให้คำปรึกษารวมถึงการแนะนำแนวทางดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมทั้งช่วยวางแผนโปรแกรมการฟื้นฟู ดูแล และป้องกันการเกิดโรคในอนาคตเฉพาะบุคคล โดยมีการติดตามผลภายหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TSP Anti-Aging Center ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยผสมผสานกับคำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรักษาในแผนปัจจุบัน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพและสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกัน

Modern young doctor speaking to patient in office

ลงทะเบียน
ปรึกษาได้ที่นี่!

Scroll to Top